Privacy policy

De website is toegankelijk via het adres www.ovidias.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Praliweb bvba, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, opgenomen in de KBO onder het nummer 0607.968.581, hierna genoemd “Praliweb”.

1. Verantwoordelijke voor de werking

Praliweb is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op haar Website.  Praliweb leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de “Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

 

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

Bij jouw aankoop op de Website, bij het registreren voor de nieuwsbrief: de naam en voornaam, de woonplaats, bedrijf, de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).
          

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Praliweb en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker.
Zie punt 8 voor de cookie policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Praliweb en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website.
Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de bezoeker 3°) de laatst bezochte internet pagina.
 

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothee garanderen de commerciële partners van Praliweb dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.    

 

3. Doeleinden van de verwerking           

3.1. Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Aan de gebruiker de op de Website aangeboden dienst te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Het verstrekken van informatie aan de gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die de gebruiker zouden kunnen interesseren;
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens van de gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Praliweb hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker (“opt-in”) bij zijn aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment kosteloos worden ingetrokken, zonder motivering, door middel van een e-mail aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn of haar gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt

 

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om dienst te leveren door Praliweb.

 

5. Recht van toegang en verbetering

De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website of per brief aan BVBA Praliweb met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Praliweb mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Praliweb.

 

6. Recht van verzet

De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Praliweb stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Praliweb heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld  op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  In geen geval kan Praliweb aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Praliweb houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Praliweb niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Praliweb. Praliweb is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Praliweb raadt de Gebruiker dus aan om elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, aandachtig te lezen daar deze kan verschillen van voorliggende Privacy Policy.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

 

9. Overige bepalingen       

9.1. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van de bestelling, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Praliweb zijn of haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.


9.2.  Contact

Voor  alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy kan men contact opnemen met Praliweb op het volgend adres:
BVBA Praliweb, met maatschappelijke zetel te  3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België of op info[a]ovidias.com.      

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info[a]ovidias.com.  Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

   
Elke mededeling van Praliweb aan de gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.